הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)