שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1126 מתאריך 16-03-2010