קביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה. תקנון מוקלד (נספחים)