הרחבת תחום בניה כפר מעוויה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)