הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)