כפר אמנים עין-הוד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)