בתי הזיקוק, שינוי יעוד בחלק מחלקות 13,18,34,36 38,40,48 בגוש 11223 למתקן לי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)