עין הוד. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)