שינוי קווי בניין בראס עלי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)