ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית מס' 2005010 מתאריך 07-11-2005