ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית מס' 2010006 מתאריך 14-04-2010