הפקעה לדרך להרחבת המדרכה,קביעת קוי בנין לבניה בקומה א' וקומה ב' הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)