הפקעה לדרך להרחבת המדרכה,קביעת קוי בנין לבניה בקומה א' וקומה ב' תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)