תוכנית נת/ 800/ 37 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)