איחוד וחלוקה של מגרש מס' 91 ל- 2 מגרשים ללא שינוי יעוד הקרקע. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)