איחוד וחלוקה של מגרש מס' 91 ל- 2 מגרשים ללא שינוי יעוד הקרקע. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)