קביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)