קביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)