שינוי מאזור פיתוח לאזור משק עזר מגורים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)