שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 390 מתאריך 30-03-2004