התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוי תקנון מוקלד (נספחים)