שינוי יעוד מאזור נחלה חקלאית לאזור מגרש מגורים. תקנון מוקלד (נספחים)