שינוי יעוד המגרש מאזור 6 / R לאזור מגורים א' מיוחד וקביעת הוראות בניה. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)