שינוי יעוד המגרש מאזור 6 / R לאזור מגורים א' מיוחד וקביעת הוראות בניה. תקנון מוקלד (נספחים)