הכללת חלקות בתחולת התב"ע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)