הגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב' שטחי שרות.קביעת תקן חניה.הוראות הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)