הגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב' שטחי שרות.קביעת תקן חניה.הוראות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)