לקבוע הוראות כלליות בנוגע להפקעות. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)