שינוי קו בנין וקביעת הוראות בניה. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)