שינוי קו בנין וקביעת הוראות בניה. תקנון מוקלד (נספחים)