שינוי משבצות חקלאיות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)