איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)