איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים תקנון מוקלד (נספחים)