הפקעה לדרך להרחבת המדרכה,קביעת קוי בנין לבניה בקומה א' וקומה ב' נספח/ הוראות בינוי (נספחים)