(בר) בניה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)