לבטל חלק מאזור בניני צבור ולהקצאתו לאיזור מסחרי. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)