לבטל חלק מאזור בניני צבור ולהקצאתו לאיזור מסחרי. תקנון מוקלד (נספחים)