סתירה. תכנית מספר- 4 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)