שינוי יעד מאזור חקלאי למגורים ג',הרחבת דרך קיימת,שינוי תוואי דרך וביטול קל-דסק תקנון מוקלד (נספחים)