חלוקה לשני מגרשים וקביעת קווי בנין. תקנון מוקלד (נספחים)