קביעת קווי בנין, אחוד וחלוקה מחדש. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)