שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' ממ/8011 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)