איחוד חלקות (104-106) וחלוקתן מחדש,קביעת שטח באזור מגורים ב ושצ"פ תקנון מוקלד (נספחים)