קביעת הוראות בדבר בנייה על גגות בניינים. תקנון מוקלד (נספחים)