שינוי דרכי גישה לבנין מס' 7, הגדלת מס' מקומות החניה וקביעתם מחדש תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)