שינוי דרכי גישה לבנין מס' 7, הגדלת מס' מקומות החניה וקביעתם מחדש תקנון מוקלד (נספחים)