שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 783 מתאריך 31-07-2007