שינוי יעוד חלקה 74 מש.צ.פ. למגורים א' , וב' ,ולש.ב.צ.- צפון ראשל"צ תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)