הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)