גאולים, מישלב (ליד תנובות). הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)